Home » Quản lý giáo dục » Mục tiêu và cấu trúc tổ chức của mô hình đồng thuận

Mục tiêu và cấu trúc tổ chức của mô hình đồng thuận

Rate this post

1. Mục tiêu của các mô hình đồng thuận: 

Các mô hình đồng thuận giả định rằng các thành viên của tổ chức đồng thuận về mục tiêu của tổ chức. Nghĩa là người ta tin rằng các thành viên có cùng một quan điểm được chia sẻ về mục đích của tổ chức. Có thể khẳng định rằng sự đồng thuận về mục tiêu là yếu tố trung tâm của mọi cách tiếp cận tham gia trong nhà trường – cả phổ thông lẫn đại học.
Chúng ta đều biết rõ về tầm quan trọng, ý nghĩa của mục tiêu đối với một tổ chức. Trước hết, mục tiêu tạo nên định hướng chung cho các hoạt động của mõi thành viên, mỗi bộ phận trong tổ chức. Thứ nữa, mục tiêu tạo luận chứng, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của tổ chức, khiến tổ chức cùng các thành viên phấn đấu đạt đến mục tiêu. Và sau nữa, mục tiêu có thể là thước đo thành quả hoạt động của tổ chức cũng như mỗi thành viên.

Mục tiêu và cấu trúc tổ chức của mô hình đồng thuận

Mục tiêu và cấu trúc tổ chức của mô hình đồng thuận


Trong nhiều trường hợp, người ta đạt được sự đồng thuận về mục tiêu bằng cách lựa chọn những người cộng sự cùng chí hướng, cùng “triết lý” giáo dục với mình. Tuy vậy, ở các trường trung học, đại học, vấn đề đồng thuận mục tiêu có phức tạp hơn, do chỗ các giáo viên, giảng viên phụ trách giảng dạy các bộ môn khác nhau.
Những mục tiêu chung chung, trừu tượng dễ được mọi người nhất trí, nhưng những mục tiêu cụ thể lại thường có sự bất đồng quan điểm, thậm chí xung đột gay gắt. Chính những bất đồng, xung đột về mục tiêu sẽ là những hạn chế đối với việc áp dụng mô hình đồng thuận vào thực tiễn quản lý nhà trường.
Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình làm luận văn, tiểu luận về ngành Quản lý giáo dục hãy tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

2. Cấu trúc tổ chức của các mô hình đồng thuận: 

Các mô hình đồng thuận chia sẻ với cách tiếp cận chính quy quan điểm cho rằng cấu trúc tổ chức là một hiện tượng khách quan và có ý nghĩa rõ ràng đối với mọi thành viên trong tổ chức. Sự khác biệt cơ bản thuộc về mối quan hệ giữa các thành phần khác nhau trong cấu trúc.
Các mô hình chính quy có cấu trúc tổ chức theo chiều thẳng đứng và có thứ bậc, với quyết định do những người lãnh đạo ban hành và chuyển xuống các cấp dưới của cấu trúc. Những người thuộc cấp chịu trách nhiệm trước cấp trên trong việc hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ của mình. Ngược lại, các mô hình đồng thuận đề xuất cấu trúc đa phương hoặc theo chiều ngang với những người tham gia bình quyền vào việc xác định chính sách và ra quyết định.
Trong giáo dục, cách tiếp cận đồng thuận thường bộc lộ rõ ràng thông qua hệ thống các ban/uỷ ban/hội đồng, những cấu trúc này có thể được hình thành một cách rất chu đáo và hoạt động tốt ở những nhà trường có quy mô lớn và tính phức tạp cao. Quá trình quyết định diễn ra trong các uỷ ban, hội đồng này theo cách bình đẳng, với tầm
ảnh hưởng phụ thuộc chủ yếu vào sự thành thạo chuyên môn hơn là phụ thuộc vào đại vị vị trí chính thức. Tại các cấu trúc này, quyết định sẽ đạt được nhờ vào sự nhất trí hay sự thoả thuận, nhượng bộ chứ không đơn thuần xuất phát từ sự chấp nhận quan điểm của hiệu trưởng nhà trường.
Thông thường trong các truờng phổ thông, các nhóm công tác đặc biệt hoạt động có hiệu quả hơn những uỷ ban, ban thường trực. Chẳng hạn một nhóm đặc biệt bao gồm một số giáo viên làm việc về xây dựng, phát triển chương trình sẽ hoạt động hiệu quả hơn nhiều nhằm chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp toàn thể giáo viên của nhà trường; thay vì công việc được đưa ra thảo luận khoáng đại ngay mà thiếu sự chuẩn bị đặc biệt đó.
Xem thêm:
Những đặc trưng cơ bản của các mô hình đồng thuận
Giới thiệu về các mô hình quản lý giáo dục hiện nay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*