Home » Quản lý giáo dục » Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục
Rate this post

Giới thiệu tới bạn đọc mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục “Quản lý hoạt động đào tạo giáo dục quốc phòng – an ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2”. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình làm luận văn, luận án tốt nghiệp có thể tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn quản lý giáo dục của chúng tôi.

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục

MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………………… 01

1. Lý do chọn đề tài……………………………………………………………………………… 01

2. Mục đích nghiên cứu………………………………………………………………………… 03

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu…………………………………………………… 03

4. Giả thuyết khoa học…………………………………………………………………………. 03

5. Nhiệm vụ nghiên cứu……………………………………………………………………….. 03

6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu……………………………………………………….. 03

7. Phương pháp nghiên cứu………………………………..…………………………………. 04

8. Cấu trúc của luận văn……………………………………………………………………….. 05

Tham khảo thêm: Đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục ở Trường Cao đẳng

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

1.1. Quan điểm của Đảng, Nhà nƣớc về giáo dục, đào tạo và công tác GDQP – AN……….. 06

1.1.1. Về giáo dục và đào tạo…………………………………………….…………………… 06

1.1.2. Về công tác GDQP – AN ……………………………………………………………… 08

1.2. Một số vấn đề lý luận về quản lý hoạt động đào tạo GDQP-AN………… 11

1.2.1. Khái niệm quản lý……………………………………….……………………………….. 11

1.2.2. Chức năng quản lý……………………………………….………………………………. 12

1.2.3. Phương pháp quản lý…………………………………………………………………… 14

1.2.4. Quản lý hoạt động đào tạo……………………………………………………………. 16

1.3. Quản lý hoạt động đào tạo của Trung tâm GDQP hiện nay……………….. 23

1.3.1. Quản lý về tuyển sinh…………………………………………………………………… 23

1.3.2. Quản lý xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo…………… 24

1.3.3. Quản lý dạy học của đội ngũ giảng viên………………………………………… 25

1.3.4. Quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập…………………………………….. 26

1.3.5. Quản lý về cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ cho dạy học …… 28

1.3.6. Quản lý kết quả giáo dục đào tạo, văn bằng, chứng chỉ………………….. 29

1.4. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý đào tạo tại Trung tâm GDQP………….30

1.4.1. Yếu tố bên ngoài………………………………………………………………………….. 30

1.4.2. Yếu tố bên trong…………………………………………………………………………. 31

Kết luận chương 1…………………………………………………………………………………. 34

Xem thêm đề cương khác: Tham khảo đề cương luận văn tốt nghiệp ngành giáo dục

Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI 2

2.1. Giới thiệu chung về Trung tâm GDQP Hà Nội 2……………………………… 35

2.1.1. Sự hình thành và phát triển của trung tâm……………………………………… 35

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế hiện tại của trung tâm……….. 38

2.2. Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo GDQP-AN tại trung tâm……….. 41

2.2.1. Tổ chức và quản lý việc thực hiện quá trình dạy – học…………………… 41

2.2.2. Quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo GDQP-AN……….. 45

2.2.3. Quản lý đội ngũ giảng viên, cán bộ và sinh viên ………………………….. 51

2.2.4. Quản lý về cơ sở vật chất, trang bị phục vụ đào tạo và quản lý………. 59

2.2.5. Quản lý kết quả giáo dục – đào tạo, văn bằng, chứng chỉ GDQP-AN 60

2.3. Đánh giá chung về chất lượng quản lý đào tạo tại Trung tâm GDQP Hà Nội 2………….. 62

2.3.1. Những ƣu điểm cơ bản về công tác quản lý đào tạo ở Trung tâm GDQP Hà Nội 2….62

2.3.2. Những điểm còn hạn chế……………………………………………………………… 67

2.3.3. Nguyên nhân của thực trạng…………………………………………….…………… 69

Kết luận chương 2…………………………………………………………………………… 71

Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI 2

3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp…………………………………………………………… 72

3.1.1. Nguyên tắc bảo đảm tính khả thi…………………………………………………… 72

3.1.2. Nguyên tắc bảo đảm tính đồng bộ………………………………………………… 72

3.1.3. Nguyên tắc phát huy kế thừa thành tựu và khắc phục các hạn chế 72

3.2. Các biện pháp được đề xuất……………………………………………………………… 73

3.2.1. Xây dựng về biên chế, tổ chức nhân sự ………………………………….……… 73

3.2.2. Tăng cường các hoạt động về đổi mới tƣ duy, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, giảng viên …….…77

3.2.3. Xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo ……………………..….. 79

3.2.4. Tăng cường chất lượng đào tạo của đội ngũ giảng viên, sinh viên …….. 81

3.2.5. Củng cố đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ quản lý …………… 85

3.2.6. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả đào tạo……………………. 87

3.2.7. Tổ chức kiểm định chất lượng đào tạo, đánh giá trong và đánh giá ngoài …….…… 90

3.2.8. Tăng cường các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động đào tạo ……..92

3.3. Khảo sát tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp ……………..…………… 94

Kết luận chương 3……………………………………………….………………………………… 98

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 99

1. Kết luận…………………………………………….……………………………………………… 99

2. Khuyến nghị……………………………………………………………………………………… 100

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHỤ LỤC 102

Tham khảo thêm: http://dichvuluanvan.eklablog.com/mau-de-cuong-luan-van-thac-si-quan-ly-giao-duc-a148782332

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*