Home » Luật học » Giới thiệu mẫu đề cương luận văn thạc sĩ luật hành chính

Giới thiệu mẫu đề cương luận văn thạc sĩ luật hành chính

Rate this post

Giới thiệu mẫu đề cương luận văn thạc sĩ luật hành chính bạn nên tham khảo. Đề tài luận văn Luật: “Bảo đảm quyền con người khi thu hồi đất nông nghiệp tại Việt Nam”

Giới thiệu mẫu đề cương luận văn thạc sĩ luật hành chính

Giới thiệu mẫu đề cương luận văn thạc sĩ luật hành chính


MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………. 1
Chương 1: VẤN ĐỀ THU HỒI ĐẤT VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI BỊ THU HỒI ĐẤT TẠI VIỆT NAM
1.1. Vấn đề thu hồi đất tại Việt Nam……………………………………………….. 7
1.1.1. Pháp luật về thu hồi đất đai…………………………………………………………. 7
1.1.2. Quy định của pháp luật hiện hành về thu hồi đất……………………………. 9
1.2. Quyền của người bị thu hồi đất theo công ƣớc quốc tế về quyền con người…………………….. 14
1.2.1. Khái niệm quyền con người………………………………………………………. 14
1.2.2. Tính chất của quyền con người………………………………………………….. 15
1.2.3. Đặc điểm của quyền con người………………………………………………….. 17
1.2.4. Luật quốc tế về quyền con người……………………………………………….. 18
1.2.5. Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về quyền con người…. 21
>>> Tham khảo thêm: Giới thiệu tới bạn mẫu đề cương luận văn cử nhân Luật
Chương 2: BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI CƠ BẢN CỦA NÔNG DÂN KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
2.1. Tình hình thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa tại Việt Nam ………. 24
2.1.1. Diện tích đất bị thu hồi……………………………………………………………… 24
2.1.2. Đời sống, lao động và việc làm của các hộ nông dân bị thu hồi đất…….. 25
2.1.3. Một số khó khăn, hạn chế trong quá trình thu hồi đất nông nghiệp … 26
2.2. Bảo đảm quyền con người cơ bản của nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp tại Việt Nam……………. 27
2.2.1. Bảo đảm quyền sở hữu tài sản ………………… 27
2.2.2. Bảo đảm quyền về lao động, việc làm cho người nông dân khi thu hồi đất nông nghiệp tại Việt Nam…..34
2.2.3. Bảo đảm quyền được giáo dục khi thu hồi đất nông nghiệp tại Việt Nam ……………….. 45
2.2.4. Bảo đảm quyền được có mức sống thích đáng khi thu hồi đất nông nghiệp…………. 51
2.2.5. Bảo đảm quyền tự do ý kiến và biểu đạt khi thu hồi đất nông nghiệp tại Việt Nam ……… 59
2.2.6. Bảo đảm quyền về xét xử công bằng ………………………………………….. 64
>>> Xem thêm: Lời mở đầu và đề cương chi tiết luận văn Luật
Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI CỦA NÔNG DÂN KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP
3.1. Giải pháp đổi mới chính sách đất nông nghiệp và thu hồi đất….. 75
3.1.1. Giải pháp đổi mới chính sách đất nông nghiệp…………………………….. 75
3.1.2. Giải pháp đổi mới cơ chế thu hồi đất nông nghiệp……………………….. 77
3.2. Những giải pháp cụ thể bảo đảm quyền con người cơ bản của nông dân khi thu hồi đất nông nghiệp …… 80
3.2.1. Mở rộng quyền sở hữu đất đai – chìa khóa bảo đảm quyền sở hữu của nông dân khi thu hồi đất nông nghiệp …. 80
3.2.2. Giải pháp bảo đảm quyền lao động, việc làm cho nông dân khi thu hồi đất nông nghiệp……………. 81
3.2.3. Giải pháp bảo đảm quyền giáo dục của những người nông dân khi thu hồi đất nông nghiệp…………… 85
3.2.4. Bảo đảm nguyên tắc xét xử độc lập của Tòa án trong việc thực hiện quyền được xét xử công bằng của công dân ……….. 87
KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………. 95
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………….. 97
Tham khảo thêm: https://linkhay.com/link/2274571/gioi-thieu-mau-de-cuong-luan-van-thac-si-luat-hanh-chinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*